Pages

Mar 20, 2007

震英姑姐教導小明

“小明,我聽你媽講你要一人一票評評你的零用錢。拿,你聽我講。我知你同學仔小強屋企好民主,一人一票決定佢嘅零用。拿,民主係好嘅,但我哋家情同佢地有啲唔同。我哋屋企有爺爺嫲嫲公公婆婆爸爸媽媽哥哥,小強屋企只有爺爺嫲嫲公公婆婆爸爸媽媽。小強冇哥哥!! 仲有,小強屋企向東,我哋屋企向西!! 你話我哋屋企係咪同小強屋企好大分別呢? 所以呢,我哋唔可以照抄小強的一人一票。你明白冇?”

1 comment:

Anonymous said...

我地屋企是向北不是向西。 :-D